Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY
David Gyurics
IČO: 04793625 
Se sídlem: Křižíkova 1479, Sokolov 356 01
Pro poskytování služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: www.jidelnickyexpress.cz

1.	ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.	Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen jako ,,obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen jako ,,občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s poskytováním služeb prostřednictvím online obchodu, který je provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.jidelnickyexpress.cz  (dále jen jako ,,webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky.

1.2.	Majitelem a provozovatelem webové stránky www.jidelnickyexpress.cz  je David Gyurics, IČO 04793625, sídlem Křižíkova 1479, Sokolov 356 01 (dále jen jako ,,Poskytovatel“ či ,,Prodávající“).
Kontaktní údaje poskytovatele/prodávajícího jsou:
Adresa: Křižíkova 1479, Sokolov 356 01
Email: [email protected]
Telefon: 910 122 062
Poskytovatel se nepovažuje za lékaře. Je odborníkem přes cvičení a v oblasti výživového poradenství a pouze doporučuje na základě svého nejlepšího svědomí a vědomí.

1.3.	Objednatelem či kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která uskuteční objednávku výživového poradenství – tzv. jídelníčku na míru či online konzultace výživového poradenství elektronicky na webových stránkách www.jidelnickyexpress.cz  prostřednictvím objednávkového formuláře.

1.4.	Prodávající či poskytovatel a kupující či objednatel se považují za smluvní strany.

1.5.	Službami se rozumí služba poskytovaná formou poradenství ve výživě, vypracování tzv. jídelníčku na míru dle objednatelem poskytnutých údajů a požadavků a případná online konzultace výživového poradenství.

1.6.	Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.7.	Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se řídí těmito obchodními podmínkami, zásadami ochrany osobních údajů, podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní, zejména při uzavírání smlouvy, objednávkou a jejím přijetím ze strany prodávajícího. V otázkách smlouvou neupravených se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran řídí českým právním řádem, a to zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je-li kupující spotřebitelem. Spotřebitelem se rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. 

1.8.	Pokud se bydliště nebo sídlo kupujícího nachází mimo Českou republiku nebo právní poměr mezi smluvními stranami obsahuje jiný mezinárodní prvek, souhlasí tímto kupující, že se bude právní vztah mezi smluvními stranami řídit českým právním řádem. 

1.9.	Zasláním objednávky a potvrzením na webovém rozhraní kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a souhlasí s nimi.

1.10. Je-li některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo neaplikovatelné nebo se takovým stane, použije se namísto něj ustanovení, které se mu svým smyslem nejvíce blíží. Tím není dotčena platnost ostatních ustanovení.

1.11. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti smluvních stran se vždy řídí zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Měnit či doplňovat obchodní podmínky lze pouze písemnou formou.


2.	UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.	Kupujícímu je umožněno zřídit si na webovém rozhraní uživatelský účet, prostřednictvím kterého může kupující provádět objednávání služeb, sledovat své objednávky a spravovat uživatelský účet. Případné další funkce uživatelského účtu jsou vždy uvedeny na webovém rozhraní. 

2.2.	Uživatelský účet se zřizuje na základě registrace kupujícího prostřednictvím registračního formuláře.

2.3.	Kupující může provádět objednávání služeb též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.4.	Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen emailovou adresou a heslem, které kupující při jeho registraci uvede. Kupující je povinen ohledně údajů týkajících se přístupu do jeho uživatelského účtu zachovávat mlčenlivost.

2.5.	Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.6.	Při registraci na webovém rozhraní je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje musí být pravdivé a úplné. Při jakékoli změně údajů nezbytných k registraci je kupující povinen je aktualizovat.

2.7.	Nevyužívá-li kupující svůj uživatelský účet déle než 5 let od zřízení uživatelského účtu či poruší-li kupující své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek) nebo dochází-li prostřednictvím účtu k porušení dobrých mravů nebo platných právních předpisů, je prodávající oprávněn uživatelský účet bez náhrady zrušit.

2.8.	Kupující bere na vědomí, že přístup do uživatelského účtu nemusí být nepřetržitý, zejména s ohledem na případnou údržbu hardwarového nebo softwarového vybavení prodávajícího či třetích osob.

3.	UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.	Kupní smlouvou se prodávající zavazuje zaslat kupujícímu elektronickou formou službu uvedenou v objednávce (vypracování tzv. jídelníčku na míru) a kupující se zavazuje za tuto službu zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

3.2.	Pro uzavření smlouvy je nezbytné, aby kupující odeslal elektronickou objednávku služby na webovém rozhraní a aby došlo k jejímu přijetí ze strany prodávajícího. O obdržení objednávky prodávající informuje kupujícího. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky na emailovou adresu, kterou při objednávce uvedl kupující a zároveň se jedná o přijetí objednávky ze strany prodávajícího. Tímto okamžikem vzniká smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím.

3.3.	Pro objednání vypracování tzv. jídelníčku na míru je nezbytné, aby kupující vyplnil objednávkový formulář na webovém rozhraní. Objednávkový formulář zejména obsahuje informace o objednávané službě (kterou vloží kupující do elektronického nákupního košíku), dále způsob úhrady kupní ceny služby a údaje o způsobu doručení objednané služby. Kupující je oprávněn též provést objednávku služby i prostřednictvím svého uživatelského účtu, provedl-li předchozí registraci na webovém rozhraní.

3.4.	Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.5.	Před odesláním objednávky bude kupujícímu umožněna rekapitulace objednávky včetně konečné ceny (obsahující veškeré daně a poplatky). V rámci této rekapitulace má kupující poslední možnost zkontrolovat objednanou službu, počet kusů služby, způsob platby, dodání/doručení v elektronické formě a je mu naposledy umožněno měnit údaje, které do objednávky vložil.

3.6.	Závaznou objednávku kupující prodávajícímu odešle kliknutím na tlačítko ,,Objednat“. Údaje uvedené v závazné objednávce jsou považovány za správné a úplné. O jejich změně je kupující povinen neprodleně informovat prodávajícího. 

3.7.	Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

3.8.	Po odeslání objednávky obdrží kupující automatické oznámení o přijetí objednávky. Tímto okamžikem je uzavřena kupní smlouva. V případě jakýchkoliv nejasností s objednávkou informuje neprodleně prodávající kupujícího. Objednávku, kterou dosud prodávající nepřijal, lze zrušit či změnit telefonicky nebo na emailovou adresu prodávajícího. Všechny kupujícím přijaté objednávky jsou závazné.

3.9.	Prodávající není povinen přijmout objednávku kupujícího, jestliže kupující již dříve neplnil své povinnosti při poskytování služeb nebo prodávající má z informací a chování kupujícího pochybnosti o tom, zda rozumí, co je předmětem poskytovaných služeb či má prodávající pochybnosti o tom, zda má kupující skutečný zájem o čerpání služeb.

3.10. Je-li kupující nezletilý, je prodávající oprávněn požadovat písemný souhlas zákonného zástupce kupujícího s poskytováním služeb.

3.11. Kupující si je vědom, že prodávajícím nabízená služba, tedy vypracování tzv. jídelníčku na míru na základě kupujícím uvedených informací, nejsou zdravotními službami (zdravotní péčí) ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Vyžaduje-li zdravotní stav kupujícího zvláštní výživový a pohybový režim, je povinen poradit se o čerpání služeb se svým ošetřujícím lékařem a je povinen o těchto skutečnostech informovat prodávajícího. 

3.12. Dokumenty tvořící smlouvu (včetně těchto obchodních podmínek) budou kupujícímu zaslány na emailovou adresu nebo na jeho žádost vytištěny a zaslány poštou. Při zasílání poštou je prodávající oprávněn požádat o úhradu nákladů s tímto spojených.

3.13. Dokumenty tvořící smlouvu jsou prodávajícím archivovány v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám.


3.14. Kupující bere na vědomí, že prezentace služeb na webovém rozhraní je pouze informativního charakteru a není návrhem na uzavření smlouvy dle § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

3.15. Webové rozhraní obchodu obsahuje veškeré informace o nabízejících službách a jejich hlavních vlastnostech, a to včetně uvedení jejich cen. Ceny služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (je-li prodávající plátcem DPH) a všech souvisejících poplatků a nákladů za jejich navrácení, jestliže je nelze ze své podstaty vrátit obvyklou poštovní cestou.

3.16. Objednaná služba je zasílána pouze v elektronické podobě a to na kupujícím v objednávce uvedenou emailovou adresu formou PDF dokumentu. Případné náklady spojené s dodáním objednané služby na straně kupujícího (např. internetové spojení) nese kupující sám.

3.17. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní obchodu. 

3.18. Případné slevy z kupní ceny za objednanou službu nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.


4.	PRŮBĚH POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

4.1.	Prodávající poskytuje kupujícímu odborné a pečlivé služby na základě svých schopností.

4.2.	Prodávající pečlivě zpracuje na základě informací uvedených kupujícím tzv. jídelníček na míru, tedy doporučený způsob stravování pro kupujícího. Aby poskytovaná služba přinesla očekávaný výsledek, je kupující povinen uvádět pravdivé informace o svém způsobu stravování, pohybové aktivitě a změnách, které na základě poskytnutého poradenství probíhají.

4.3. Kupující v objednávce vedle osobních údajů uvádí, jaký typ jídelníčku by preferoval a co je jeho cílem. 
Může si vybrat ze třech typů jídelníčků – redukční (cílem je snížit hmotnost), objemový (cílem je zvýšit hmotnost) či tzv. maintenance jídelníček (cílem je udržet si stávající hmotnost a formovat tvar postavy).

4.4.	Na webovém rozhraní má kupující možnost vybrat si ze třech různých variant jídelníčků na míru.
První varianta obsahuje tzv. Jídelníček standard. V takovém případě je jídelníček vypracován do čtrnácti (14) dnů od uzavření smlouvy. Tato varianta navíc obsahuje poradenství týkající se stravování prostřednictvím emailové komunikace na jeden (1) měsíc od odeslání vypracovaného jídelníčku prodávajícím.
Druhá varianta obsahuje tzv. Express jídelníček. V takovém případě je jídelníček vypracován do sedmdesáti dvou (72) hodin od uzavření smlouvy. Varianta navíc zahrnuje VIP poradenství na jeden (1) měsíc od odeslání vyhotoveného jídelníčku prodávajícím prostřednictvím dálkové komunikace přes aplikace WhatsApp nebo Messenger.
Třetí varianta obsahuje tzv. VIP Jídelníček. V takovém případě je jídelníček vypracován do čtyřiceti osmi (48) hodin od uzavření smlouvy. Tato varianta navíc obsahuje online konzultaci s prodávajícím týkající se výživového poradenství, postupu a dosahovaných výsledků v rámci stravování kupujícího. Celkově se jedná o tři online setkání po 30 minutách. Domluvená schůzka je pro prodávajícího i kupujícího závazná. Kupující má právo na převedení online schůzky na jiný dohodnutý termín maximálně dvacet čtyři (24) hodin předem. V opačném případě se považuje schůzka za proběhlou bez možnosti náhrady. V případě pozdního příchodu/přihlášení se kupujícího na sjednanou online schůzku je prodávající oprávněn takovou schůzku zkrátit o čas, o který se kupující opozdil. Varianta navíc zahrnuje i VIP poradenství prostřednictvím dálkové komunikace přes aplikace WhatsApp nebo Messenger, a to v délce šesti (6) měsíců od odeslání vyhotoveného jídelníčku prodávajícím. Jídelníček v této variantě může být max. celkově třikrát (3x) obměněn.

Vypracované jídelníčky jsou zasílány na emailovou adresu, kterou kupující uvedl v objednávkovém formuláři, a to ve formě PDF dokumentu.

4.5.	Spotřebitel výslovně souhlasí, aby jím objednaná služba – vypracování jídelníčku na míru - byla splněna před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy (viz. čl. 6 těchto obchodních podmínek) a bere na vědomí, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

4.6.	Tímto spotřebitel žádá prodávajícího, aby započal vypracování jídelníčku na míru, jakmile je smlouva uzavřena a bere na vědomí, že spotřebiteli v takovém případě dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nenáleží právo na odstoupení od smlouvy.

4.7.	Služby poskytované prodávajícím jsou poskytovány v souladu s vědeckými poznatky. Přesto nelze zcela zaručit dosažení požadovaného výsledku. To závisí na mnoha faktorech, které nemohou být pod plnou kontrolou prodávajícího, např. vliv prostředí či ochota a vůle kupujícího dodržovat veškerá doporučení poradců. Řádným dodržováním rad prodávajícího lze však podstatně zvýšit pravděpodobnost očekávaného výsledku.

4.8.	Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou část kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do deseti (10) pracovních dnů.


5.	CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1.	Kupní cenu za objednanou službu ve formě vypracování jídelníčku na míru a za případnou online schůzku s prodávajícím lze uhradit pouze bezhotovostně kartou prostřednictvím služby Stripe.

5.2.	Pokyny k uhrazení kupní ceny budou sděleny v objednávce.

5.3.	Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s dodáním objednané služby. Není-li dále uvedeno jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s dodáním objednané služby.


6.	ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6.1.	Kupující jako spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení, dále spotřebiteli nenáleží právo odstoupit od smlouvy od dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. Pro tyto případy spotřebitel žádá prodávajícího, aby tak učinil dle čl. 4.5. těchto obchodních podmínek a bere na vědomí, že mu v takovém případě nenáleží právo na odstoupení od smlouvy. Právo na odstoupení od smlouvy spotřebiteli též nenáleží u smluv o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

6.2.	Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1. obchodních podmínek či o jiný případ uvedený v § 1837 občanského zákoníku, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit. Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná plynout od okamžiku uzavření smlouvy a končí uplynutím čtrnácti (14) dnů od tohoto okamžiku. V případě kupní smlouvy běží 14-ti denní lhůta pro odstoupení od smlouvy ode dne převzetí zboží, u smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží a u smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, běží lhůta pro odstoupení od smlouvy ode dne převzetí první dodávky zboží.

6.3.	Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

6.4.	Odstoupení od smlouvy zašle kupující na emailovou adresu nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí odstoupení od smlouvy.

6.5.	V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší a hledí se na ní, jako kdyby nebyla uzavřena. Zboží musí být vráceno kupujícím prodávajícímu do 14-ti dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 

6.6.	V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14-ti dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6.7.	Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.8.	V případech, kdy má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby doručení objednávky kupujícímu. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

6.9.	Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.


7.	DORUČENÍ OBJEDNANÉ SLUŽBY

7.1.	Kupujícím objednaná služba – vypracování jídelníčku na míru je zasíláno kupujícímu pouze v elektronické podobě ve formě dokumentu PDF a to na emailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce. Pro tyto účely prodávající doporučuje, aby si kupující před doručením dokumentu zkontroloval, zda má jeho počítačové zařízení nainstalovány všechny potřebné programy pro účely otevření PDF dokumentu. Toto zajistit je povinností kupujícího.

7.2.	Náklady na zaslání PDF dokumentu (např. internetové spojení apod.) nese každá ze smluvních stran samostatně.

7.3.	Dnem odeslání PDF dokumentu prostřednictvím emailové komunikace z počítačového zařízení prodávajícího se považuje dokument za řádně doručený a kupujícím převzatý. Tímto je povinnost prodávajícího splněna.

7.4.	V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno objednanou službu doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než je uvedeno výše (např. jídelníček zaslán poštou v tištěné podobě), je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.5.	Případné online konzultace s prodávajícím budou dohodnuty individuálně dle časových možností a preferencí smluvních stran prostřednictvím emailové komunikace či jiným dohodnutým způsobem. Smluvní strany si dohodnou čas online setkání a platformu prostřednictvím které bude schůzka realizována.


8.	PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

8.1.	Práva a povinnosti smluvních stran se ohledně práv z vadného plnění řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními  
§ 1914 až § 1925, § 2099 až § 2117 a § 2161 až § 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.2.	Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Je-li kupující spotřebitelem a projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

8.3.	Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí.

8.4.	Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
-	má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
-	se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
-	zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
-	je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
-	zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.5.	Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže zboží užívat.

8.6.	Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

8.7.	Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující uplatnit u prodávajícího a to na emailovou adresu prodávajícího: [email protected]. Pokud kupujícímu nebyl produkt (vypracovaný jídelníček na míru) doručen v dodací lhůtě (čl. 4.3 obchodních podmínek), doporučuje prodávající nejdříve zkontrolovat kupujícím složky v počítačovém zařízení s názvem ,,hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam kupující produkt nenalezne, má kupující právo obrátit se na výše zmíněnou emailovou adresu prodávajícího. Reklamaci je však třeba uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Kupující je povinen přiložit k reklamaci doklad prokazující koupi zboží, např. fakturu.

8.8.	Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího, to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, které se ukáže jako neopravitelná.

8.9.	Prodávající je povinen kupujícímu potvrdit v písemné formě, kdy kupující právo z vadného plnění uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání. Dále prodávající uvádí, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Potvrzení též obsahuje datum a způsob vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

8.10. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří (3) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace bude prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

8.11. Nemá-li zboží vlastnosti uvedené v čl. 8.4 těchto obchodních podmínek, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

8.12. Kdo má právo podle ustanovení § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho (1) měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud zcizitel namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.


9.	DORUČOVÁNÍ

9.1.	Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty (emailem).

9.2.	Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo v objednávce.


10.	OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

10.1. Ochrana osobních údajů a ochrana autorského práva se řídí Zásadami ochrany osobních údajů (Prohlášení o ochraně osobních údajů (GDPR)).

10.2. Osobní údaje jsou zabezpečené proti manipulaci, ztrátě, zničení či zásahu nepovolaných osob.


11.	MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

11.1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, nepodaří-li se vyřešit spor mezi smluvními stranami vzájemnou dohodou, je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Ústředního inspektorátu na adrese Štěpánská 44, 110 00, Praha 1, IČ: 00020869, internetová adresa: https://www.coi.cz/informace-o-adr/ .

11.2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 44, 110 00, Praha 1, je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů online a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů online).

11.3. Prodávající je oprávněn k nabízené službě dle webového rozhraní na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.


12.	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, neuplatní-li se čl. 6.1. těchto obchodních podmínek.

12.2. Prodávající ve vztahu ke kupujícímu není vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

12.3. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 11. 2022.


V ...... dne ...											.......PŘÍLOHA Č. 1 K OBCHODNÍM PODMÍNKÁM

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy
Uplatní se pouze, nepostupuje-li se dle čl. 6.1. obchodních podmínek
(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět)

Adresát: 
Internetový obchod na webovém rozhraní: www.jidelnickyexpress.cz
Kontaktní údaje poskytovatele/prodávajícího jsou:
Adresa: Křižíkova 1479, Sokolov 356 01
Email: [email protected]
IČ: 04793625 
Telefon/Mobil: ...

Tímto oznamuji, že odstupuji od smlouvy o poskytnutí těchto služeb:

________________________________________________________________________________________

Datum objednání/datum obdržení služby: _______________________________________
________________________________________________________________________________________

Jméno a příjmení spotřebitele: ____________________________________________________
Adresa spotřebitele: ________________________________________________________________
Podpis spotřebitele: ________________________________________________________________

 Datum: ______________________________________________________________________________


Nákupní košík