Prohlášení o ochraně osobních údajů (GDPR) Zásady ochrany osobních údajů

Já, David Gyurics IČO: 04793625 se sídlem Křižíkova 1479, Sokolov 356 01 jako správce osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ( dále jen jako ,,nařízení GDPR“), Vás jako uživatele webových stránek www.jidelnickyexpress.cz (webového rozhraní) a současně jako své klienty informuji o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany osobních údajů (dále jen jako ,,Zásady“).

Kontaktní údaje správce jsou:

Adresa: Křižíkova 1479, Sokolov 356 01

Email: [email protected]

Telefon: 910 122 062

Osobními údaji se v souladu s nařízením GDPR rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů vymezují a upřesňují podmínky užívání všech funkčních součástí webového rozhraní.

Těmito Zásadami je třeba se řídit bez ohledu na to, zda klient prostřednictvím webového rozhraní nakupuje nebo jej pouze navštěvuje.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování osobních údajů se můžete kdykoliv obrátit na emailovou adresu: [email protected]

Přehled prohlášení:

 1. Rozsah zpracování osobních údajů
 2. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
 3. Přístup k osobním údajům
 4. Doba zpracování osobních údajů
 5. Práva plynoucí ze zpracování osobních údajů
 6. Ochrana autorských práv
 7. Závěrečná ustanovení
 1. Rozsah zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů je pro správce velice důležitá. Při nakládání s osobními údaji správce postupuje v souladu s právním řádem České republiky, zejména se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Při vyplnění objednávky na webovém rozhraní poskytujete jako klient některé Vaše osobní údaje. Těmito údaji, které dobrovolně při vyplnění objednávky na webovém rozhraní poskytujete, se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní osobu. Těmito údaji mohou být zejména:

 1. jméno a příjmení,
 2. obchodní firma,
 3. adresa bydliště nebo sídlo společnosti,
 4. identifikační číslo osoby a daňové identifikační číslo,
 5. fotografie,
 6. datum narození,
 7. emailová adresa,
 8. telefonní číslo,
 9. údaje potřebné pro provedení platby (číslo karty, platnost a CVC kód karty shromažďuje až platební brána, která je externí).

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

Vzhledem k zaměření se webového rozhraní na tvorbu tzv.  ,,jídelníčků na míru“ uvádějí uživatelé webového rozhraní – klienti další osobní údaje. Tyto osobní údaje je nezbytné uvést, aby mohl být sestaven individuální jídelníček pro konkrétního klienta. Jedná se zejména o tyto údaje:

 1. datum narození,
 2. pohlaví,
 3. hmotnost (v kg),
 4. výška (v cm),
 5. tělesný tuk (v %),
 6. obvod pasu (v cm),
 7. zdravotní stav osoby, vyžaduje-li specifický jídelníček/způsob stravování (např. užívá-li klient léky, či trpí-li alergií nebo jinou diagnózou),
 8. pracovní a sportovní aktivita a úroveň stresu klienta,
 9. zda je klientka těhotná, po porodu či kojí,
 10. má-li klient změřenou diagnostiku metabolismu – tzv. inbody, poté údaje z ní vyplývající (např. tuky v kg, tuky v %, svaly v kg, bazální metabolismus.

Při užívání webového rozhraní dochází k získávání, uchovávání a zpracovávání údajů, k nimž má správce přístup. Díky těmto údajům Vám správce umožňuje co nejsnazší užívání webového rozhraní. Osobní a další údaje umožňující přístup k Vašemu účtu, mohou být využity pro komunikaci  ohledně správy Vašeho účtu, pro uživatelskou podporu, zlepšování našich služeb či analýzu chování uživatelů webového rozhraní. Webové rozhraní dále užívá soubory cookies (více informací v samostatném dokumentu ,,Zásady zpracování cookies“).

 1. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zadáním osobních údajů a užíváním webového rozhraní souhlasíte se zpracováváním a shromažďováním svých osobních údajů v dále uvedeném rozsahu a k dále uvedeným účelům, a to až do doby vyjádření nesouhlasu s takovým zpracováním.

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem a oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů). Obchodní sdělení a tzv. newslettery budou klientům zasílány pouze po jejich výslovném souhlasu na webovém rozhraní.

Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem. Údaje jsou dále využívány k obchodním a marketingovým účelům, zejména k vedení databáze uživatelů webového rozhraní a k nabízení zboží a služeb, a to po dobu neurčitou. Veškeré údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Neposkytnutí osobních údajů může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy, jelikož poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy nebo pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou smluvním požadavkem. Pro uzavření a plnění smlouvy je poskytnutí osobních údajů nutným požadavkem. Bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.

Souhlas se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky lze udělit pouze výslovným zaškrtnutím příslušného pole v rámci objednávky. Tento souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu můžete kdykoliv odvolat zasláním emailu s příslušnou žádostí na adresu: [email protected] nebo na jinou adresu, ze které jste od nás obdržel/a obchodní sdělení.

 1. Přístup k osobním údajům

Osobní údaje zpracovává správce osobních údajů. Zpracováním Vašich osobních a dalších údajů lze pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Osobní údaje mohou být předány:

 1. externí účetní a daňové společnosti,
 2. externí IT společnosti, která poskytuje serverové, webové, cloudové a další IT služby,
 3. externímu právnímu poradci.

Takovým osobám jsou osobní údaje předávány pouze v rozsahu nezbytném pro poskytnutí služby.

Osobní a další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

 1. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu neurčitou, přinejmenším však po dobu po kterou jsou poskytovány služby či plněna vzájemná smlouva, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů jako jsou například zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů či zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Likvidace osobních údajů je vždy prováděna bezpečně a důkladně.

 1. Práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k zpracování osobních údajů máte následující práva:

 1. právo na přístup ke svým osobním údajům,
 2. právo na informace o jejich zpracování (informace o účelu zpracování, informace o zdrojích těchto údajů a informace o příjemci),
 3. právo na opravu osobních údajů,
 4. právo na odstranění osobních údajů z databáze,
 5. právo na omezení zpracování osobních údajů,
 6. právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
 7. právo podat stížnost na zpracování osobních údajů,
 8. právo na přenositelnost údajů,
 9. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce níže uvedený.

Pro uplatnění vašich práv můžete správce s dotazem či s žádostí kontaktovat na emailové adrese: [email protected]

Informace o zpracování osobních údajů Vám budou na požádání poskytnuty bez zbytečného odkladu. Domníváte-li se, že správce či zpracovatel (zejména osoby uvedené v bodě 3) provádí zpracování osobních údajů v rozporu se zákonem, můžete se obrátit na správce s žádostí o vysvětlení a případné odstranění takto vzniklého stavu. Odstraněním se má na mysli zejména likvidace, doplnění či oprava osobních údajů.

Tím není dotčeno Vaše právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů přímo. Úřad pro ochranu osobních údajů vykonává v oblasti ochrany osobních údajů dozorovou činnost (https://www.uoou.cz) .

 1. Ochrana autorských práv

Obsah webového rozhraní je chráněn autorským právem, zejména zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů. Obsahem se mají na mysli zejména fotografie, texty, loga, obrázky, ale též programové vybavení webového rozhraní. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a obchodních společností mohou být chráněny ochrannými známkami příslušných vlastníků. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit, používat k jakémukoli účelu bez souhlasu správce nebo souhlasu držitele autorských práv, či bezplatně nebo úplatně zpřístupňovat fotografie a texty umístěné na webovém rozhraní.

 1. Závěrečná ustanovení

Správce přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů a jejich datových úložišť.

Odesláním objednávky prostřednictvím internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste se se Zásadami ochrany osobních údajů seznámil a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto Zásady změnit. V takovém případě zveřejní novou verzi Zásad na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto Zásad na Vaši emailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 1. 11. 2022.

 

Nákupní košík